Tijdelijk functies

C# Ontwikkelaar

 
 Startdatum: 24-8-2020
 Duur: 6 maanden met optie op verlenging
 Aantal uur per week: 36


 OPDRACHT
 Team LIV is op zoek naar een enthousiaste, flexibele, mulitaskende en hands-on ontwikkelaar met veel ervaring in het gedeeltelijk of volledig zelfstandig bepalen van ontwikkel- en realisatie aanpak. Onze nieuwe collega moet in staat zijn te werken in een hectische omgeving waarbij er sprake is van zeer verschillen realisatietrajecten voor wat betreft (technische)diepgang, startmoment (wel/geen beschrijvingen beschikbaar) en klantcontact. De gekozen ontwikkelmethodiek dient passend te zijn voor het op te lossen vraagstuk waarbij samenwerking met de testengeneer in relatie tot Systeem integratie test (SIT) en de Functionele Acceptatie Test (FAT) van belang is. Zelfstandig kunnen
 werken en invulling van de te verrichtten werkzaamheden is een must. 
 LIV is een klein en flexibel team dat voorziet in ad-hoc oplossingen in het Belastingdienst IV- en proceslandschap.
 Gegeven het (fiscale) belang van de continuiteit van de primair processen van de belastingdienst is het snel kunnen bieden van kwalitatief goede en -bij het vraagstuk- technisch passende IV-oplossingen cruciaal. Het team wordt ingezet om alle mogelijke proces- en technische en proces- vraagstukken op te lossen. Liggende opdrachten zijn: Realisatie Kleine Ondernemersregeling (300.000 ondernemers, Roettax (800.000 voertuigen, >10mlj berichten), herbouw
 Tegemoetkoming Kerkelijke Instellingen, herbouw applicatie dividend belasting et cetera.
 
 EISEN
 C#, .NET
 Agile/Scrum
 WO, werk- en denkniveau bij voorkeur afgerond richting IT
 Kennis en ervaring met Testautomatisering
 Javascript
 
 WENSEN
 Resultaatgericht, initiatief, stressbestendig
 TFS, Scripting, VB-script/Auto-IT/Blue-ZoneInformatie-manager 

Voor het ROC Midden Nederland zijn wij op zoek naar een informatiemanager.
Start: begin september
Inzet: 24- 32 uur per week
Duur: 3 maanden met optie op verlenging

De werkomgeving
De dienst verzorgt de gehele ICT-infrastructuur voor ROC Midden Nederland en adviseert over toepassing van ICT in onderwijs en diensten. De dienst ICT & Informatiemanagement wil de inzet van huidige en toekomstige IT-middelen goed laten aansluiten bij het onderwijs en de ondersteunende diensten.De dienst bestaat uit 30 medewerkers, verdeeld over twee afdelingen, beide aangestuurd door een manager:De afdeling ICT heeft als aandachtsgebied het technisch beheer van de ICT-infrastructuur (werkplekarchitectuur, server, storage en netwerkbeheer).De afdeling Informatiemanagement vervult een brugfunctie tussen de colleges, diensten en ICT door organisatiekennis en ICT-ervaring te combineren. De afdeling vertaalt organisatiewensen naar passende informatieoplossingen en borgt deze vanuit een regierol binnen ROC Midden Nederland.De afdeling Informatiemanagement: Op de afdeling waar de Informatiemanager komt te werken, werken elf medewerkers: informatiemanagers (IM), ICT-adviseurs, functioneel beheerders en twee dataspecialisten. De ambitie is om een betrouwbare partner te zijn voor de organisatie. Belangrijk hierbij is dat ze grip houden op resultaat en snelheid zonder kwaliteitsverlies en dat ze de continuïteit van haar diensten borgen.
De functie omschrijving
Momenteel zijn er twee ontwikkelingen binnen het ROC Midden Nederland waarvoor zij zelf geen capaciteit beschikbaar hebben deze adequaat op te pakken:1. Opstellen van functioneel ontwerpen ten behoeve van koppelingen tussen diverse applicaties Het betreft werkzaamheden waarbij de Informatiemanager functioneel ontwerpen opstelt ten behoeve van koppelingen tussen diverse applicaties (+/- 12 koppelingen). Deze functioneel ontwerpen schrijft de Informatiemanager voor het team Datamanagement. Het team Datamanagement realiseert (de meeste) koppelingen door twee applicaties met elkaar te verbinden via de GUP (Gegevens Uitwissel Platform = centrale gegevensdistributie). Om deze functioneel ontwerpen op te stellen is het nodig dat de Informatiemanager dit zorgvuldig en nauwkeurig afstemt met Datamanagement. Verder is het nodig dat de Informatiemanager in overleg treedt met diverse belanghebbende partijen. Het gaat om partijen zowel binnen ROC Midden Nederland, zoals ICT en de Dienst Onderwijs Services, als buiten ROC Midden Nederland, zoals leveranciers van diverse applicaties. Na het opstellen van het functioneel ontwerp pakt de Informatiemanager de regie voor de realisatie van de koppeling (planning met alle betrokkenen) en zorgt voor de benodigde acceptatietests door de gebruikers. De Informatiemanager zorgt ervoor dat de randvoorwaarden gerealiseerd worden zodat de koppeling ook daadwerkelijk in gebruik en beheer kan worden genomen.2. Vooronderzoek en opstellen Business Case voor ‘Flexibele organisatiestructuur’:De Informatiemanager beschrijft de requirements vanuit de business (o.a. functioneel beheer, procesbeheerders en architectuurbureau) voor het integraal flexibiliseren van de organisatiestructuur in de backoffice systemen (o.a. Eduarte, AFAS, Xedule);De Informatiemanager analyseert de impact van deze requirements op de systemen, coördineert de samenwerking met o.a. de functioneel beheerders, procesbeheerders en architectuurbureau hierover;De Informatiemanager doet aan de hand van use cases een haalbaarheidsstudie/functioneel ontwerp en stelt een business case en plan van aanpak op voor het (eventuele) vervolgtraject: het project waarin de wijzigingen worden doorgevoerd (Q1/Q2 2021 – buiten scope van deze opdracht).Voor beide opdrachten zoekt het ROC Midden Nederland het liefst één Informatiemanager die beide opdrachten parallel kan oppakken. De betrokken medewerkers vanuit de organisatie en de betrokken applicaties zijn voor beiden opdrachten zijn (groten)deels gelijk.
Functie-eisen
Kan processen analyseren en optimaliseren en optekenen met BML/UML. Optimaliseert a.d.h.v. de business requirements de informatiestromen. Kan met deze informatie een functioneel ontwerp opstellen als input voor het technisch ontwerp;Heeft kennis van bedrijfsvoering (COPAFIJHTH) processen en is bekend met software die deze processen ondersteunen;Kennis van onderwijs / onderwijslogistiek is een zeer grote pré;Kennis van data management technieken is een pré;Kennis van Eduarte, Xedule, AFAS is een zeer grote pré!CompetentiesResultaatgericht, vooruitdenken, gedrag gericht op het realiseren van vooraf gestelde doelen;Samenwerken, je inzetten om met het team resultaten te bereiken en daarmee bij te dragen aan een gezamenlijk doel;Zelfredzaamheid, kansen zoeken en actie nemen in plaats van passief afwachten en eigen kunnen maken van onze organisatie, data- en informatiestromen.


Senior Tester


Locatie Den Haag
Gewenste startdatum:
1 augustus 2020
Inzet 36 uur per week

De IND beoordeelt aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Bijvoorbeeld vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en asiel zoeken. Of om mensen uit het buitenland die in Nederland willen werken en wonen. Ook behandelt de IND aanvragen van mensen die in Nederland wonen en willen naturaliseren.


De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).


De ICT afdelingen van de IND zitten samen met het COA en DT&V aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Deze lokatie zit vlak naast het Centraal station en is dus zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer.


Achtergrond opdracht

De afdeling informatievoorziening bevindt zich in een transitieproces naar Agile / Dev Ops werken. We zijn daarom op zoek naar een Senior Test Consultant die aantoonbare kennis heeft met Agile en Dev Ops processen. Daarnaast dient de testconsultant ervaring te hebben met Continuous Delivery / Continuous Integration processen. Bij het uitvoeren van het testproces zijn de taken als volgt:

 • Adviseren in de transitie naar Agile teams- Adviseren in de transiitie naar Dev Ops.
 • Advies in Contiuous Delivery / Continuous Integration processen.
 • Uitbouwen van kennis m.b.t. IT testen in Agile / Dev Ops teams
 • Analyseert en registreert resultaten van afzonderlijke testactiviteiten.
 • Voert testwerkzaamheden onder tijdsdruk uit en bewaakt de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het testen van software zodat die voldoet aan de vooraf gestelde wensen en eisen.
 • Adviseert en ondersteunt bij de toepassing van testtechnieken.
 • Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten.
 • Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende diensten.


Het leveren van bijdragen aan projecten.

 • Neemt deel aan relevante (project)overlegvormen, intern en extern met leveranciers, vertegenwoordigt daarbij de aanbestedende diensten, en draagt hierbij het beleid en beheer van de organisatie uit.
 • Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid.
 • Voert kwaliteitscontroles uit op projectprodukten.
 • Participeert in projectevaluaties specifiek gericht op de effectiviteit van de testinspanning en testresultaten.en gegevensstromen met een gevarieerdheid in diversiteit en problematiek.


Achtergrond opdracht:

Het team Releasemanagement en test INDiGO heeft als primaire taal ervoor te zorgen dat nieuwe INDiGO functionaliteit en producten worden gebouwd en kwalitatief goed en tijdig naar productie worden gebracht. Het team bestaat in feite uit 3 subteams: 
1: ontwikkelen, 
2: Test en 
3: Releasemanagement. Het team ontwikkelen zorgt voor de bouw van nieuwe INDiGO producten en functionaliteit op basis van een opgesteld en aangeleverd ontwrp dat aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruikers en business. Het bouwen gebeurt door Siebel ontwikkelaars die een diepgaande kennis hebben van INDiGO. Het team test zorgt ervoor dat alle gebouwde nieuwe INDiGO producten en functionaliteit grondig worden getest zodat ze in productie kunnen worden genomen. Dat gebeurt zowel handmatig als automatisch. Daarnaast wordt er in toenemende mate in projectverband met een Agile / Scrummethodiek gewerkt. Zo draagt het team er mede aan bij dat gebruikers soepel en effectief met de nieuwe release kunnen werken.


Organisatorische context en cultuur

De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd.


De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.


De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.


Functie eisen


 • tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring met Agile werken
 • tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring met Dev Ops werken
 • tenminste in 3 projecten ervaring opgedaan m.b.t. Continuous Delivery / Continuous Integration
 • Tmap, ISEB of ISTQB gecetrificeerd
 • tenminste 5 opdrachten voltooid met ervaring IT systeemtesten
 • tenminste in 3 opdracht gewerkt met softwareprodukten op het gebied van (geautomatiseerd) testen zoals Oracle ATS, Fitnesse en Selenium
 • tenminste in 3 opdracht gewerkt in Agile/Scrum werkmethodiek.
 • HBO / HBO +, technische richting, voorkeur voor IT
 • tenminste 5 jaar werkervaring met IT testen in een grotere organisatie
 • tenminste 5 jaar ervaring met werken in een Scrum / Agile omgeving
 • Kennis Nederlandse taal (schrijven, lezen en lezen), tenminste niveau B1


Wensen:

 • Resultaatgericht
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Prestatie motivatie
 • Stress bestendig
 • Flexibiliteit
 • bij voorkeur ervaring met werken en projecten in overheidsorganisatiesSolution Architect 


Start 01-08-20
Einde 31-12-20 met optie op verlenging
Inzet 36 uur per week
Locatie Utrecht


OPDRACHT
In jouw rol houd je je bezig met complexe vraagstukken op het gebied van proces-en systeeminrichting. Je ontwerpt architecturen, of je levert hieraan een bijdrage. Impulsen vanuit de wet- en regelgeving vanuit De Haag zijn hiervoor een belangrijke aanleiding. Maar denk bijvoorbeeld ook aan procesverbeteringen en architectuur aanpassingen om de continuïteit van bestaande processen te waarborgen. Je adviseert over de gevolgen hiervan voor de processen en systemen van Toeslagen.
Concreet betekent dit het ontwikkelen van een visie op de inrichting van de organisatie en impact bepalen van wijzigen op haar processen en systemen. En jouw bewaking en begeleiding van de ontwerp- en realisatiefase is dan natuurlijk uitermate belangrijk. Je stuurt op samenhang over processen en systemen heen. Je bewaakt de kwaliteit van het werk (ook van anderen). Daarnaast zorg je voor een bijdrage aan de organisatie t.a.v. de kennisontwikkeling en aan de ontwikkeling van de te hanteren methoden en technieken.
Het ontwerpen van architectuur vindt plaats in afstemming met betrokkenen en belanghebbenden. Je hebt zicht op de belangen binnen de organisatie en ‘weet hoe de hazen lopen’. Doordat je je gemakkelijk beweegt op alle niveaus in de organisatie, ben je in staat om op tactisch niveau te adviseren, om vervolgens draagvlak te creëren voor de gekozen (in)richting.

Werkzaamheden en Taken:
• Je adviseert over en neemt architectuurbesluiten op basis van de visie in relatie tot mensen, processen en systemen en infrastructuur;
• Je stelt architectuurproducten (o.a. solutionarchitecturen) op in goede afstemming met relevante business en IV-partijen. In het bijzonder op het gebied van portaalontwikkeling, generiek toegangsmanagement en security
• Je modelleert architectuurproducten in BES en adviseert over de toepassing van deze architectuurproducten
• Je vertaalt de kaders van de Domeinarchitectuur van Toeslagen naar concrete solutionachitecturen
• Je stelt solutionspecifieke kaders op voor solutions binnen het Toeslagen landschap en voert hierop architectuurcontrol (incl. begeleiding voortbrengingsteams) uit
• Je geeft richting aan en werkt samen met collega solutionarchitecten om de samenhang en opbouw van capabilities, enablers en features te realiseren;

EISEN BIJ DEZE AANVRAAG
Professionele Kennisgebieden / Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, etc.)
Minimaal relevante HBO diploma
1.1.3 Applicatiearchitectuur - Kennis van portaalontwikkeling en toegangsmanagement
4.1.1 Securitymanagement

Werk- en denkniveau (algemeen en specifiek)
Minimaal drie jaar relevante werkervaring
• Je hebt minimaal academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van technische of bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskunde of informatica.
• Je hebt minimaal 3 jaar kennis van en (werk)ervaring met Business/ICT Alignment, het ontwerpen van architectuur, begeleiding van de door jou opgestelde architectuur t/m realisatie.
• Je hebt uitstekende kennis van Archimate en ruime ervaring met gebruik van BES.
• Je hebt kennis van en ervaring met Agile / SAFe
• Je hebt kennis en ervaring op het gebied van portaalontwikkeling, generiek toegangsmanagement en security
• Kennis van de Belastingdienst en in het bijzonder de Toeslagen processen en systemen is een pre
• Je hebt kennis van en ervaring met de toepassing van TOGAF 9, Archimate, BPMN foundation, SAFe foundation

Vereiste persoonlijkheidskenmerken:
Hoge kwalitatieve productgerichtheid
Goede communicatieve vaardigheden
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken

WENSEN BIJ DEZE AANVRAAG
Innovatief, gericht op verbeteren
Omgevingsbewustzijn
Analyseren
Overtuigingskracht
Samenwerken
Ervaring met het werken in Scrum-teams
Kennis van het Toeslagenproces

.Net & JS ontwikkelaar AmsterdaWij zijn
op zoek naar een medior /senior .Net & JS Ontwikkelaar.Start: zo spoedig mogelijk
Eind: 30 november 2020, met optie op verlenging
Inzet: 32-40 uur per week Intakegesprek met onze eindklant wordt gehouden op dinsdag 4 augustus tussen 10.00 en 13.00 uur.

De functie omschrijving
Momenteel werkt het portal development team grofweg aan het volgende:Intranet voor studenten en medewerkers , de studenten app en de Document Management Systemen (DMS).
Technieken: .Net, Web API, AngularJS, SharePoint 2010/2016.
Technieken: .Net Core, VueJs, Kentico Cloud/Tridion.VUnet bestaat uit verschillende applicaties waarmee studenten en medewerkers digitaal hun zaken kunnen regelen. Denk aan het inschrijven op vakken, invoeren van cijfers of het betalen van collegegeld.De interne en externe  sites worden samengevoegd tot één platform. In totaal zijn er drie Scrum teams, waarvan twee teams aan dit nieuwe platform werken: één team voor de migratie naar het nieuwe platform, één team voor het (uit)bouwen van het platform. Het derde team onderhoudt het bestaande platform. De positie waarvoor de Vrije Universiteit iemand zoekt is binnen het team dat de migratie van de services naar het nieuwe platform doet.
Functie-eisen
Je bent een medior / senior developer met minimaal 5 jaar werkervaring met .NET;Ervaring met continuous integration en continuous deployment tooling;Je hebt ervaring met Git version control systeem;Ervaring met .Net Core 2.2 / 3.X;Ervaring met Docker;Ervaring met cloud development (AWS/Azure);Ervaring met REST services;Je hebt gewerkt binnen Agile (bij voorkeur Scrum).Een pre is:Ervaring met PowerShell;Ervaring met Docker-compose;Je hebt ervaring met Angular(JS)/JavaScript / VueJs;Ervaring met web services (WCF en SOAP);Ervaring met ADFS/OpenIDconnect/SAML;Softskills:Communicatief- en sociaal vaardig, team player, proactief, behulpzaam, zelfstandig.